Người nấu bếp

.
Đương cơn lửa cháy thấy ai nào
Hoả đỉnh điều canh có một tao
Gắng sức phò vua cho ấm nước
Ra tay dẹp bể để yên sào
Trên đầu phất phới tàn bay rợp
Trước mặt nguy nga khói tỏa cao
Thu cuốn bốn bên về một mối
Cha con đều hưởng lộc Thiên tào.

.
Lê Thánh Tôn

.

Advertisements