Đề Thúy Sơn

.
Nhất loan xuân thủy, nhất lương đài
Kim cổ tao nhân tự khứ lai
Bạch thạch bán duyên, danh cú lão
Hoàng hoa nhất hướng, hộ thành khai
Điểu tri sự khứ ninh đề thụ
Sơn khiếp trần xâm cố yểm đài
Ngự liễn thiên chương, dư vận sự
Kim chi hoang kính, tích bồng lai.

.
Nguyễn Thượng Hiền

Advertisements