Người thợ cạo

.

Mở mặt trần gian ức vạn người
Đông tây nam bắc phải làm tôi
Vài thanh gươm bạc xông trăm trận
Mấy chiếc qua vàng đóng một nơi
Kẻ trọng tam đồ hay bá gáy
Người cao nhất phẩm cũng cầm tai
Trăm năm tiêu sẵn kho vô tận
Xếp túi càn khôn chỉ việc ngồi.

.
Lê Thánh Tôn

.

Advertisements