Đề Hoàng Cúc

.

Toái tận thương kim, tiểu tác ba
Ngự bào chức tựu, cống thiên gia
Do lai chính sắc, danh thiên hạ
Bất phạ hàn hương, điếu tuế hoa
Xấu ảnh phất giai, tinh dục đạm
Phồn anh nhiễu thế, nguyệt sơ tà
Dao tri thượng uyển, hoài phương ý
Tinh đáo u lan, thủy nhất nha.

.

Bùi Ân Niên

.

Advertisements