Duyên kỳ ngộ

.

Nhạc sĩ:
Biểu diễn:
Thể loại: Vọng cổ

.

.

Advertisements